เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking

Critical Thinking คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะนี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเราสามารถใช้ทักษะนี้เป็นตัวช่วยในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียด ช่วยในการตัดสินใจ รวมไปถึงเป็นทักษะที่เอาไว้แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่เราควรเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่เราจะมีทักษะนี้ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้อยู่เสมอ มาดูกันว่าเทคนิคที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะ CriticalThinking มีอะไรบ้าง 1) ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสงสัยพยายามตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น มักจะตามมาด้วยการหาเหตุผล พยายามตั้งคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิด เพราะจะนำไปสู่คำตอบที่หลากหลาย ทำให้เราได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 2) หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตและข้อจำกัด ยิ่งเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะทำให้เรามีข้อมูลในสมองเพิ่มมากขึ้น เราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้มา เอามาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ 3) คิดอย่างเป็นระบบการจัดระบบความคิดจะทำให้เรามีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เพราะเราจะได้วางแผน จัดระเบียบให้กับสิ่งต่างๆ ที่เราจะทำ มีการจัดลำดับแบบมีขั้นตอนว่าสิ่งที่เราจะทำ ควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อน ใช้เวลาเท่าไหร่ และทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ตอบโจทย์กับชีวิตเรามากที่สุด 4) ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะการฟังที่ดีจะต้องฟังอย่างมีสติ ทำการวิเคราะห์ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร และคิดว่าเราควรตอบกลับ แสดงสีหน้า ท่าทาง หรือแนะนำในรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง นอกจากนี้เราสามารถฟังและคิดตามเพื่อรับรู้มุมมองใหม่ๆ จากผู้อื่นได้อีกด้วย …

เทคนิคการพัฒนาทักษะ Critical Thinking Read More »