5 SOFT SKILLS ทักษะเชิงสมรรถนะ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

essential soft skills

Soft Skills คือทักษะส่วนบุคคล ทำให้เราสามารถเข้าสังคมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี Soft Skills คือทักษะที่ไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ต้องอาศัยการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในสังคม และการเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ของแต่ละคน คนที่มี Hard Skills แต่ขาด Soft Skills ก็ทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต แล้วเด็กรุ่นใหม่ควรมี Soft Skills อะไรบ้าง? 1) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์) ความสามารถในการคิดด้วยเหตุผล จะทำให้คนคิดวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน คนที่มีทักษะนี้จะสามารถนำเสนอทางออกที่ดีที่สุด หรือหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 2) Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ไขปัญหา) ในทุกๆ วันของเราต้องเจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการเลือกเมนูอาหาร การตัดสินใจเลือกซื้อของ หรือปัญหายากๆ ปัญหาที่มีความซับซ้อนในการทำงาน การใช้ชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะจะทำให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3) Collaboration Skills (ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น) ทักษะหรือวิธีการที่จะทำให้คนหลายคนทำหน้าที่เดียวกัน หรือทำงานร่วมกันเพื่อไปถึงเป้าหมาย ทักษะนี้จึงมีความสำคัญมากในงานที่ต้องทำร่วมกับเป็นทีม งานที่มีหลายฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้เราได้มองเห็นมุมมองความคิดและทัศนคติใหม่ๆ …

5 SOFT SKILLS ทักษะเชิงสมรรถนะ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี Read More »