เรียนรู้สิ่งใหม่

5 SOFT SKILLS ทักษะเชิงสมรรถนะ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

essential soft skills

Soft Skills คือทักษะส่วนบุคคล ทำให้เราสามารถเข้าสังคมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี Soft Skills คือทักษะที่ไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ต้องอาศัยการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในสังคม และการเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ของแต่ละคน คนที่มี Hard Skills แต่ขาด Soft Skills ก็ทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต แล้วเด็กรุ่นใหม่ควรมี Soft Skills อะไรบ้าง? 1) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์) ความสามารถในการคิดด้วยเหตุผล จะทำให้คนคิดวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน คนที่มีทักษะนี้จะสามารถนำเสนอทางออกที่ดีที่สุด หรือหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 2) Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ไขปัญหา) ในทุกๆ วันของเราต้องเจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการเลือกเมนูอาหาร การตัดสินใจเลือกซื้อของ หรือปัญหายากๆ ปัญหาที่มีความซับซ้อนในการทำงาน การใช้ชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะจะทำให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3) Collaboration Skills (ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น) ทักษะหรือวิธีการที่จะทำให้คนหลายคนทำหน้าที่เดียวกัน หรือทำงานร่วมกันเพื่อไปถึงเป้าหมาย ทักษะนี้จึงมีความสำคัญมากในงานที่ต้องทำร่วมกับเป็นทีม งานที่มีหลายฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้เราได้มองเห็นมุมมองความคิดและทัศนคติใหม่ๆ …

5 SOFT SKILLS ทักษะเชิงสมรรถนะ ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี Read More »

5 Hard Skills ทักษะเฉพาะทาง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี

Hard Skills คือ ทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน สถาบันการศึกษา หรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง Hard Skills เป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้ออกมาเป็นระดับต่างๆ เช่น เกรด หรือคะแนนสอบ มีใบรับรอง ใบปริญญาบัตร ที่ระบุความสามารถในด้านนั้นๆ มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้าง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมีติดตัวไว้ 1) Foreign Languages Skills (ทักษะทางด้านภาษาต่างชาติ)ทักษะภาษาเป็นสิ่งสำคัญมาก คนที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะทำให้มีโอกาสมากกว่าคนที่พูดได้แค่ไม่กี่ภาษา เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะจะทำให้โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีงานหลายตำแหน่งที่ต้องการคนที่มีความแข็งแรงในทักษะทางด้านภาษามากขึ้น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 2) Writing Skills (ทักษะการเขียน)เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทุกสายงานอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ผ่านตัวอักษร การพัฒนาทักษะการเขียนก็จะส่งผลดีต่อการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะการเขียนจะช่วยให้เราเรียบเรียงและจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น 3) Design Skills (ทักษะการออกแบบ)คือทักษะการวางแผนสร้างรูปแบบให้องค์ประกอบสัมพันธ์กับประโยชน์ในการใช้สอย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดความลงตัว การออกแบบมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอปพลิเคชัน ออกแบบงานโฆษณา หรือการออกแบบก่อสร้าง การเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบไว้ ก็เป็นอีกทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายเส้นทางในอนาคต 4) Data Analysis Skills …

5 Hard Skills ทักษะเฉพาะทาง ที่เด็กรุ่นใหม่ควรมี Read More »